1. بررسی اثربخشی مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس بر کاهش عدم احساس موفقیت فردی کارکنان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

منیژه احیاء کننده؛ منصور سودانی

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 101-118

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.5947

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر «بررسی اثربخشی مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس بر کاهش عدم احساس موفقیت فردی کارکنان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان» بود، طرح تحقیق از نوع آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مرد متأهل که در پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش، در مقیاس عدم احساس موفقیت فردی نمره بالاتر از صدک 50 را کسب کرده بودند، ...  بیشتر