1. اثر بخشی آموزش مهارتهای ابراز وجود و تفکر انتقادی بر روی بحران هویت پسران تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان کلات

بهرامعلی قنبری؛ امیرحسین مجرد کاهانی

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.5935

چکیده
  هدف پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی (ابراز وجود و تفکر انتقادی) بر بحران هویت در پسران می باشد. این پژوهش یک طرح شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون یک گروهی بود. از بین پسران 15 تا 20 ساله تحت حمایت اداره بهزیستی شهرستان کلات نادر که در پرسشنامه بحران هویت نمره پایین کسب کرده بودند، 13 نفر جهت نمونه ...  بیشتر

2. اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله و مهارت ابراز وجود والدین بر میزان سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنان

سیروس حاتمی فرد؛ سعید موسی کافی

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 67-73

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5931

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله و مهارت ابراز وجود والدین بر میزان سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنان انجام شد. این پژوهش در بین دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه شهر صومعه سرا با نمونه آماری 24 نفر به روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم انجام شد، روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون ...  بیشتر