1. مقایسه اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر رایانه با درمان به شیوه بالینی در اختلال هراس اجتماعی

حسین قمری گیوی؛ عبدالصمد آق

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 91-110

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5897

چکیده
  اختلال هراس اجتماعی با ترس پایدار و مشخص از موقعیت های اجتماعی یا عملکردی مشخص می شود و ممکن است همراه با کم رویی و احساس حقارت باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری به سه شکل تحت وب، به شیوه بسته نرم افزاری و به شیوه بالینی در مقایسه با گروه گواه برای اختلال هراس اجتماعی انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 68 دانشجوی مبتلا ...  بیشتر