1. بررسی اثر بخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خود تنظیمی بر بهزیستی روان شناختی و ارتباط زناشویی زوج های ناسازگار

منصور سودانی؛ سهیلا دهقان

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 43-72

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5880

چکیده
  در این پژوهش اثر بخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خود تنظیمی بر بهزیستی روان شناختی و افزایش ارتباط زناشویی زوج های ناسازگار مراجعه کننده به مرکز بهزیستی جهرم، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه اماری این پژوهش کلیه زوج های مراجعه کننده به مرکز بهزیستی جهرم در سال 1388 می باشند. نمونه شامل 28 زوج است که به روش نمونه گیری تصادفی از بین 42 زوج داوطلب ...  بیشتر