1. اثر بخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر معنای زندگی، ترس از ارزیابی منفی و نشخوار فکری زنان افسرده

یاسر رضاپور؛ مریم ذاکری

دوره 10، شماره 39 ، پاییز 1398، ، صفحه 49-70

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2019.40602.2095

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر معنای زندگی، ترس از ارزیابی منفی و نشخوار فکری زنان افسرده انجام گرفت. این پژوهش در چارچوب یک مطالعه آزمایشی تک موردی همراه با طرح خطوط پایه چندگانه انجام شد. نمونه این پژوهش دو زن دارای تشخیص افسردگی از بین مراجعه کنندگان اورژانس اجتماعی شهرستان بادرود بود که تحت 12 جلسه درمان ...  بیشتر

2. اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش بر اضطراب اجتماعی

بهرام معلی قنبری هاشم آبادی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 127-150

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5876

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش بر اضطراب اجتماعی و علائم ترس، اجتناب، برانگیختگی فیزیولوژیکی و ترس از ارزیابی منفی انجام شد. روش: در این پژوهش با روش نمونه گیری خوشه ای 24 نفر از مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد که بر اساس ملاکهای DSM-IV-TR ...  بیشتر