1. تدوین برنامه توانمند سازی روانشناختی مبتنی بر مدل چند محوری شغلی شفیع آبادی و مقایسه اثر بخشی ان با مدل شناختی توماس و ولتهوس بین مشاوران دبیرستانهای شهر رشت

علی صیادی؛ عبدالله شفیع آبادی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 19-48

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5865

چکیده
  در این پژوهش،اثر بخشی دو برنامه آموزشی مبتنی بر مدل چند محوری شغلی شفیع آبادی و شناختی توماس و ولتهوس بر میزان توانمند سازی روانشناختی مشاوران بررسی و مقایسه شد.روش پژوهش،نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس از آزمون با گروه گواه بود0 جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشاوران زن و مرد بود که در دو قطب آموزش و پرورش شهر رشت مشغول به خدمت بودند. ...  بیشتر