پژوهش های مشاوره ای مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
مدل مفهومی اراده بر اساس منابع اسلامی

مجید قندی زاده؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ محمدرضا احمدی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، ، صفحه 1-37

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.70026.3012

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به دو هدفِ تدوین مدل مفهومی اراده بر اساس منابع اسلامی و بررسی میزان روایی آن به روش معناشناسی زبانی، روش کیفی تحلیل محتوا و روش توصیفی زمینه‌یابی بود.با تشکیل حوزه معنایی اراده 36 مفهوم اولیه مشیر به اراده درمنابع اسلامی شناسایی شد.نتایج حاصل از «بررسی روایی محتوایی» در این مرحله، به حذف 20 مفهوم و ...  بیشتر

تدوین مدل مفهومی موفقیت تحصیلی : یک مطالعه کیفی

رضوان صالحی؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1398، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.35316.1948

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل مفهومی موفقیت تحصیلی برای دانش­آموزان سال اول دبیرستان بوده است. روش پژوهش کیفی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه و مطالعة متون بوده است. جامعه پژوهش، والدین دانش‌آموزان موفق، معلمان و متخصصان مشاوره و روانشناسی و متون مرتبط با موضوع بوده است. نمونه­گیری به‌صورتبه‌صورت هدفمند بوده به این صورت که تا ...  بیشتر