1. نقش باورهای ارتباطی و معنوی در خرسندی زناشویی؛ ارائه یک مدل فرضی

محمدسجاد صیدی؛ علی محمد نظری؛ محمد ابراهیمی

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1394، ، صفحه 111-130

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4421

چکیده
  چکیدههدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین پیش بینی کنندههای خرسندی زناشویی، از بین باورهای معنوی و ارتباطی، کیفیت ارتباط و متغیرهای جمعیت شناختی (سن، سطح تحصیلات، جنسیت) انجام گرفت.روش: این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. برای جمع آوری دادهها؛ تعداد 358 نفر از متأهلین شهرستان مریوان به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده ...  بیشتر