1. «اثربخشی آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج بر رشد فردی دختران مجرد»

یاسمن جمشیدیان نائینی؛ فلورا یونسی؛ زهرا قادری

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، ، صفحه 121-138

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4271

چکیده
  هدف این تحقیق تبیین اثربخشی آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج بر ملاک‌های همسرگزینی و رشد فردی دختران مجرد بوده است. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری هدفمند یا در دسترس استفاده شده و افراد به صورت تصادفی ساده در دو گروه کنترل ...  بیشتر