1. بررسی رابطه ی تعهد مذهبی، سبک بخشش، نبخشیدن و نشخوار ذهنی با سلامت روان

سارا پارسافر؛ کورش نامداری؛ سید اسماعیل هاشمی؛ حسینعلی مهرابی

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، ، صفحه 139-162

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4270

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی تعهد مذهبی، سبک بخشش، نبخشیدن و نشخوار ذهنی با سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداخت.روش: طرح این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان بودند که 200 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل ...  بیشتر