1. بررسی اثر بخشی زوج درمانی به شیوه « آموزش خود تنظیمی » بر سلامت روان زوجین شاهد و ایثارگر اصفهان

مریم فاتحی زاده؛ مرضیه ملکی ها

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 66-77

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5923

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی و مقایسه اثر بخشی زوج درمانی به شیوه « خود تنظیمی » بر سلامت روان زوجین شاهد و ایثارگر بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه زوجین شاهد، جانباز و ایثارگر شهر اصفهان که مراجعه کننده به مراکز مشاوره و واحد مددکاری مناطق سه گانه بنیاد شهید اصفهان بوده است و نمونه مورد نظر 16 زوج بوده که با استفاده از روش نمونه گیری ...  بیشتر