1. بررسی متغیرهای جمعیت شناختی، شخصیتی و موقعیتی به عنوان پیش بینی های تحمل نوبت کاری در یک شرکت صنعتی در اهواز

عبدالکاظم نیسی؛ طیبه رحیمی پردنجانی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 149-178

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5884

چکیده
  پژوهش حاضر ویژگی های جمعیت شناختی، شخصیتی و موقعیتی را به عنوان پیش بین های تحمل نوبت کاری در کارکنان یک شرکت صنعتی در اهواز بررسی کرده است. نمونه پژوهش در مرحله اصلی شامل 300 نوبتکار و در مرحله اعتبار یابی شامل 100 نوبتکار بودند که برای انتخاب نمونه از روش تصادفی طبقه ای استفاده شد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از پرسشنامه زمینه یابی ...  بیشتر