1. تاثیر آموزش مدیریت استرس با رویکرد شناختی – رفتاری به مادران در کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

محبوبه داستانی؛ فرهاد جمهری

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 25-42

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5879

چکیده
  در این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس به مادران در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه کودکان پیش از دبستان پرداخته شد. پژوهش از نوع شبه آزمایشی و نمونه گیری در دسترس بود. به منظور انجام این بررسی پرسشنامه پرخاشگری پیش دبستانی در بین کودکان 2 مهد کودک در شهرستان محلات اجرا گردید. 24 نفر از کودکانی که نمرات بالایی در پرسشنامه گرفته بودند ...  بیشتر