1. مطالعه اثر بخشی درمان مرور زندگی با تاکید بر اصول هستی شناسی اسلامی بر کاهش نشانگان اختلال استرس پس از سانحه

معصومه اسماعیلی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5871

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی درمان مرور زندگی با تاکید بر اصول هستی شناسی اسلامی بر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه صورت گرفته است به این منظور طی یک سال از بین مراجعان به مرکز مشاوره 18 آزمودنی که تشخیص PTSD گرفته بودند و موافق شرکت در این نوع از درمان بوده و متعهد شرکت در تمام جلسات شدند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ...  بیشتر