مقایسه هیجان خواهی و کفایت اجتماعی دختران ساکن مراکز شبانه‌روزی بهزیستی با دختران تحت سرپرستی خانواده

آسیه شریعتمدار؛ ساحره پور گراوند

دوره 5، شماره 20 ، دی 1393، ، صفحه 95-112

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی هیجان خواهی و کفایت اجتماعی دختران (20-13) بی‌سرپرست و بدسرپرست ساکن در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی با دختران تحت سرپرستی خانواده است.  روش: روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پس رویدادی می‌باشد. جامعه آماری 60 نفر است. نمونه‌های تحقیق 30 نفر از گروه دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست استان لرستان به صورت در دسترس و ...  بیشتر