1. چگونگی وضعیت شاخص های تمایزیافتگی در خانواده های تهرانی

خدابخش احمدی؛ فرشته پاک نژاد

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1396، ، صفحه 219-239

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.21790.1520

چکیده
  تمایزیافتگی اعضای خانواده، یک شاخص کلیدی عملکرد خانواده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت شاخص‌های تمایزیافتگی در خانواده‌های تهرانی انجام شد. روش پژوهش از نوع آمیخته بود که با به کار بستن روش کیفی راهبرد اکتشافی زنجیره‌ای و رویکرد پدیدارشناختی و روش کمی همبستگی اجرا گردید. در این تحقیق که در سال 1395 انجام شد، ابتدا ...  بیشتر