1. تحلیل کیفی بررسی نقش نوسازی جامعه همراه با رسانه های مجازی بر ساختار خانواده

بابک اسلام زاده؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1396، ، صفحه 133-164

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.22930.1553

چکیده
  مقدمه: شناختن هر چه بیشتر خانواده ، درکی عمیق از ساختار و کارکرد خانواده به ارمغان می آرود.بدین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوسازی توسعه با همراهی تکنولوژی های ارتباطی بر ساختار خانواده است. روش: در پژوهش حاضر از رهیافت کیفی و روش نظریه مبنایی برای بررسی درک و تفسیر تغییرات نوسازی ،تکنولوژی های ارتباطی ، استفاده شد.جامعه پژوهش شامل ...  بیشتر