1. تاثیر آموزش تنظیم هیجان به روش گراس برتکانشگری دانشجویان سیگاری

محمد عسگری؛ اعظم متینی

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، ، صفحه 205-230

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.45707.2197

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش تنظیم هیجان به روش گراس بر تکانشگری دانشجویان سیگاری بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح گروه کنترل نامعادل انجام شد. برای این منطور، از بین 100 دانشجوی سیگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان که به روش خود اظهاری و معرفی دوستان خود شناسایی شد، 30 نفر که در دسترس و حاضر به همکاری بودند، ...  بیشتر