1. پیش بینی اضطراب امتحان براساس تنظیم هیجان و کمال‏گرایی دانش‏ آموزان

آرزو حیدریان؛ معصومه نوروزی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، ، صفحه 106-122

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اضطراب امتحان توسط تنظیم هیجان و کمال‏گرایی در دانش‏آموزان دوره متوسطه بود یک نمونه 192 نفری از کلیه دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان سننندج در سال تحصیلی91-90 به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد ابزار جمع آوری داده ها شامل سه پرسشنامه بود ، مقیاس مشکل در نظم بخشی هیجان، مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی شورت و همکاران  ...  بیشتر