1. تدوین و اعتبارسنجی ابزار سنجش سلامت معنوی مبتنی بر متون اسلامی مرتبط

اعظم اسکندری؛ سعید وزیری؛ محمد حسین فلاح؛ ابوالقاسم عاصی مذنب

دوره 12، شماره 48 ، زمستان 1400، ، صفحه 165-196

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.59748.2667

چکیده
  یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سلامت انسان، سلامت معنوی است که بر دیگر ابعاد آن، تأثیر بسزایی دارد. با توجه به لزوم ارائه تعریفی جامع از سلامت معنوی و تعیین مؤلفه‌ها و سنجش آن منطبق با فرهنگ و دین جامعه ایرانی، پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل مفهومی و ابزار سنجش سلامت معنوی مبتنی بر متون اسلامی انجام شده است. مطالعه حاضر به روش ترکیبی از نوع ...  بیشتر