1. تبیین مدل نظری برای سبک های فرزند پروری، سبک های دلبستگی و خود متمایزسازی زوجین

آزاد قربانی؛ احمد امانی

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، ، صفحه 67-86

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4188

چکیده
  سبک‌های فرزندپروری می‌تواند پیش‌بینی‌کننده طرحواره‌های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی باشد. شناخت متغیرهایی که بر سبک فرزندپروری والدین تأثیر می گذارد، بسیار مهم است. هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل نظری سبک‌های فرزندپروری، سبک‌های دلبستگی و خودمتمایزسازی می‌باشد. پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی است. جامعۀ پژوهش همۀ معلمان دارای فرزند ...  بیشتر