1. سبک مصرف غذا در تعلیم و تربیت اسلامی

سید صدر الدین شریعتی؛ احمد نوروند؛ محسن ایمانی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1397، ، صفحه 21-41

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.28594.1725

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تبیین و معرفی سبک مصرف غذا در آموزه های تعلیم و تربیت دین اسلام می باشد. روش: این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی نظری می باشد و به لحاظ روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی است و به روش کتابخانه ای و با استفاده از امکانات رایانه ای، مطالب از کتابخانه های دیجیتالی و صفحات وب جمع آوری شده است. یافته ها: توجهی جامع به گزاره ...  بیشتر