1. پیش بینی احتمال طلاق زنان براساس دلبستگی اجتنابی، دلبستگی اضطرابی و مهارت حل مسأله خانواده

مریم السادات فخری؛ راحله مهدویان فرد؛ سیدعلی کیمیایی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1397، ، صفحه 207-222

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.28605.1716

چکیده
  در سال های اخیر، ایران باروند روبه رشدونگران کننده طلاق درهمه استان هامواجه شده است.ازین رودراین پژوهش به بررسی نقش پیش بینی کنندگی دلبستگی اجتنابی واضطرابی ومهارت حل مسأله خانواده، دراحتمال طلاق پرداخته شد.این پژوهش به لحاظ هدف توسعه‌ای وازنظرروش همبستگی بود.جامعه آماری این پژوهش شامل زنان متأهل شهرمشهدبودکه باتوجه به ماهیت روش ...  بیشتر