1. مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان با زوج درمانی روایتی بر سازگاری و دلزدگی زناشویی زوجین متعارض

سگینه فتوحی؛ نیلوفر مکائیلی؛ اکبر عطادخت؛ نادر حاجلو

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، ، صفحه 77-101

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.27362.1672

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر فراهیجان با زوج‌درمانی روایتی بر سازگاری و دل‌زدگی زناشویی زوجین متعارض انجام گرفت. این پژوهش از نوع مطالعات آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین ناسازگار مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده، شوراهای حل اختلاف و مراکز مشاوره شهر ...  بیشتر