1. جهانی شدن فرهنگی و اثرات آن بر سبک زندگی شهری : مطالعه موردی شهر اصفهان

محمد نجارزاده

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1392، ، صفحه 165-193

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2013.6090

چکیده
  یکی از مسائل بسیار مهمی که در بحث‌های جهانی شدن به وجود آمده است، اثرات آن بر فرهنگ محلی است. این نگرانی وجود دارد که با توسعه جهانی شدن، فرهنگ محلی به طور کامل با فرهنگ جهانی یکی شود و از بین برود. در واقع این تنها نکته‌ای است که اکثر کشورهای جهان به جز ایالت متحده با آن موافقند. این مقاله در نظر دارد که اثرات جهانی شدن فرهنگی را بر سبک ...  بیشتر