1. باورها و حالت فراشناختی، بازدارنده یا تسهیل کننده خودتنظیمی تحصیلی

محمد حسین سالاری فر؛ حمیدرضا پور اعتماد

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 31-48

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5929

چکیده
  خودتنظیمی تحصیلی یکی از موضوعات اساسی آموزش و پرورش است که به نظر می رسد با فراشناخت در رابطه می باشد، بررسی این ارتباط از جنبه نظری و کاربردی دارای اهمیت است، پس هدف این مطالعه بررسی و تعیین نقش مولفه های فراشناختی در خودتنظیمی تحصیلی بود، روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که 318 دانش آموز پسر پایه دوم دبیرستان از منطقه شش آموزش و پرورش ...  بیشتر