1. خودشیفتگی، عزت نفس و ابعاد پرخاشگری در نوجوانان

حسن شفیعی؛ مجید صفاری نیا

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 123-148

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5927

چکیده
  پژوهش حاضر به موضوع خودشیفتگی، عزت نفس و پرخاشگری در نوجوانان می پردازد، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خودشیفتگی، عزت نفس و پرخاشگری و مقایسه آن در نوجوانان دختر و پسر صورت گرفت، 258 نوجوان (124 پسر و 134 دختر) 18-14 ساله با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند، پرسشنامه های شخصیت خودشیفته (NPI-16) ...  بیشتر