1. بررسی تاثیر شناخت درمانی معنوی بر سازگاری زناشویی زوجین پارانوئید در اصفهان

سمانه نجار پور؛ مریم فاتحی زاده

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 95-109

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5925

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شناخت درمانی معنوی بر سازگاری زناشویی زوجین پارانوئید در اصفهان بود، بدین منظور 18 زوج با حداقل یک عضو پارانوئید که در دو سال اخیر حداقل یکبار با یکی از تشخیصهای اختلال شخصیت پارانوئید، اختلال هذیانی پارانوئید و اسکیزوفرنیای پارانوئید بستری شده اند، از طریق نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب و به شیوه ...  بیشتر