1. مقایسه سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر حسب میزان احساس تنهایی

محمود نجفی؛ سولماز دبیری

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1390، ، صفحه 114-134

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5904

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر حسب میزان احساس تنهایی انجام شد. بدین منظور214 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش مقیاس احساس تنهایی و پرسشنامه سلامت عمومی بود. نتایج نشان داد که بین سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی بر حسب میزان احساس تنهایی تفاوت معنادار وجود دارد. آزمودنی ...  بیشتر