1. تدوین برنامه آموزش هشیاری افزایی وجودی و هشیاری افزایی مبتنی بر اخلاق اسلامی و مقایسه اثر بخشی آنها بر افزایش رضایت از زندگی

آسیه شریعتمدار؛ صدر الدین شریعتی

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1390، ، صفحه 95-113

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5903

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تدوین برنامه آموزش هشیاری افزایی وجودی و هشیاری افزایی مبتنی بر اخلاق اسلامی و تعیین و مقایسه اثر بخشی این دو رویکرد بر رضایت از زندگی است. محقق ابتدا برای تدوین برنامه، با بررسی متون مختلف و انتخاب مفاهیم مشترک بین نظریه پردازان وجودی، مبنای کار تدوین را عمدتا بر اساس متون می، یالوم و فرانکل قرار داده و در تدوین برنامه، ...  بیشتر

2. رویکرد ها و مهارت های کنترل خشم بر اساس آموزه های اسلامی

صدر الدین شریعتی؛ مرتضی کرمی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 73-100

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5881

چکیده
  این پژوهش به منظور استنباط و استخراج رویکردها و مهارتهای کنترل خشم بر اساس آموزه های اسلامی صورت پذیرفت. این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی بوده و روش بکار گرفته شده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و از نوع مطالعه کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش شامل: الف-ارائه سه الگوی نظری شناختی، شناختی-رفتاری و انتقال اثرات خشم و ب-ارائه 14 مهارت در ...  بیشتر