1. روان رنجور خویی و کمال گرایی پیش بینی کننده های تعلل ورزی

منصور بیرامی؛ زهره دانشورپور

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 21-44

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5872

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال گرایی و پنج عامل شخصیت با تعلل ورزی بود. نمونه ای متشکل از دانشجو مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران، پرسشنامه پنج عامل شخصیت و مقیاس ارزیابی تعلل ورزی-نسخه دانشجویی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چند گانه به روش همزمان استفاده شد. نتایج همبستگی بین متغیرها ...  بیشتر