1. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی از طریق بازی بر مشکلات رفتاری دانش آموزان

زیبا قدرتی؛ سیما قدرتی

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، ، صفحه 161-178

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.27229.1670

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی از طریق بازی بر مشکلات رفتاری دانش آموزان دختر 9 – 7 ساله شهر تهران می باشد. روش: طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان دختر 9 – 7 ساله غرب شهر تهران بود که در سال تحصیلی 1395-1396 مشغول تحصیل بودند. از این ...  بیشتر

2. بررسی رابطه مولفه های فرهنگ سازمانی با انگیزش و فرسودگی شغلی مشاوران شهر تهران

زهرا غلامی حیدر آبادی

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 103-121

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5933

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور پیش بینی انگیزش و فرسودگی شغلی مشاوران شهر تهران براساس فرهنگ سازمانی انجام گرفت، این پژوهش از نوع همبستگی بود، جامعه آماری شامل کلیه مشاوران زن و مرد (تعداد 1042 نفر) سازمان آموزش و پرورش شهر تهران بود که با روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی 300 نفر از بین آنان انتخاب شد، داده ها به کمک پرسشنامه های فرهنگ سازمانی، ...  بیشتر