بررسی رابطه رضایت از زندگی با سلامت عمومی و سازگاری

ابوالفضل کرمی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389، ، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5896

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه رضایت از زندگی با سلامت عمومی و سازگاری انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر دبیرستانی منطقه 10 آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل می دادند. نمونه آماری شامل 225 نفر بود که از پایه اول 75 نفر و در پایه های دوم و سوم رشته های نظری از هر رشته در هر پایه 25 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه ...  بیشتر