1. بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با رضایت زناشویی در بیوه زنان مزدوج با برادر شوهر

پریسا یاسمی نژاد؛ محسن گل محمدیان

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 85-102

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5932

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه ویژگی های شخصیتی (پنج عامل اصلی شامل بی ثباتی هیجانی، برون گرایی، باز بودن به تجربه ها و توافق و وجدانی بودن) با رضایت زناشویی انجام شد، جامعه آماری شامل کلیه بیوه زنان ازدواج کرده با برادر شوهر در کرمانشاه بود، نمونه مورد مطالعه (43) نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، ابزار پژوهش شامل ...  بیشتر