1. مطالعه اخلاق حرفه‌ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه

زهره ملایی؛ فریبا خوشبخت؛ محمدحسن کریمی

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1394، ، صفحه 81-109

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4424

چکیده
  این پژوهش در پارادایم کیفی و با استفاده از مدل غالب- کم غالب (کیفی-کمی)انجام گرفت. گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، به روش مصاحبه نیمه عمیق صورت گرفت که در آن افراد مورد مطالعه به شیوه هدفمند انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها در بخش کم غالب یعنی بخش کمی نیز با استفاده از مقیاس محقق‌ساخته در نمونه مشاوران مدارس مقطع متوسطه شهر شیراز ( با روش ...  بیشتر