1. اثر بخشی آموزش روان درمانی جامع دینی بر تقویت ارتباط دانش آموزان با والدین در دوره دوم متوسطه

سیده نرگس پورعباس؛ ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، ، صفحه 71-98

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2019.35680.1959

چکیده
  ارتباط و تعامل با دیگران از مؤلفه‌های مؤثر در زندگی اجتماعی و تضمین سلامت و بهداشت روان آدمی محسوب می‌شود و با تمرکز بر رویکردهای پیشگیرانه و درمانی به تقویت ارتباط و درنهایت سلامت انسان‌ها کمک می‌کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان‌درمانی جامع دینی و تقویت ارتباط بین فردی دانش آموزان دختر متوسطه دوم با والدین آنان انجام ...  بیشتر

2. بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و استرس شغلی با نقش تعدیل گر سرمایه روان شناختی

ابوالقاسم عیسی مراد؛ مریم خلیلی صدرآباد

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1396، ، صفحه 187-206

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.19178.1448

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین تعارض کار-خانواده، استرس شغلی و سرمایه روان­شناختی ­در بین کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت است. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت می­باشد و برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های تعارض کار-خانواده، سرمایه روان­شناختی و استرس شغلی استفاده ...  بیشتر

4. اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر آموزه های دینی در کاهش نشانگان اختلال استرس پس ضربه ای( PTSD ) مزمن آزادگان ایران

ابوالقاسم عیسی مراد؛ احمد برجعلی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5864

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی روان درمانی دینی و تعیین اثر بخشی ان در اختلال استرس پس ضربه ای ( PTSD ) مزمن آزادگان ایرانی انجام شد.جامعه پژوهش عبارت بود از کلیه آزادگان ساکن شهر تهران که به اختلال استرس پس از ضربه ای( PTSD) مزمن مبتلا بوده اند. به منظور نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به دو گروه 12 نفری(یک گروه آزمایش و یک گروه ...  بیشتر