مشاوره خانواده
تحلیل رفتار و قصد ازدواج جوانان از منظر پارادایم زناشویی

احمد غیاثوند؛ باب الله بخشی پور جویباری

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، ، صفحه 103-139

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.69756.3000

چکیده
  در جامعه ایران ازدواج و تشکیل خانواده تحت تاثیر عوامل مختلف، تغییرات ساختاری و کارکردی بسیاری به خود دیده است. در پژوهش حاضر برای تبیین گرایش جوانان نسبت به ازدواج، از چارچوب نظری پارادایم زناشویی استفاده شده است. این پارادایم توسط دو سامانۀ بزرگ از باورها، یکی «باور به متأهل شدن» و «باور به متأهل ماندن» در قالب 6 متغیر ...  بیشتر