نقش مولفه‌های تمایزیافتگی خود در پیش‌بینی صمیمیت زناشویی در زوجین

زهره رافضی؛ ریحانه صبوری

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1401، ، صفحه 181-205

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.65596.2867

چکیده
  صمیمیت زناشویی به عنوان توانایی برجسته در ایجاد روابط طولانی‌مدت و رضایت‌بخش به‌شمار می‌رود. از جمله عوامل روان‌شناختی موثر بر صمیمیت زناشویی، می‌توان به خودتمایزیافتگی اشاره کرد. هدف از این پژوهش بررسی نقش مولفه‌های خودتمایزیافتگی (واکنش‌ پذیری عاطفی، گریز عاطفی، جایگاه من و هم‌ آمیختگی با دیگران) در پیش‌بینی صمیمیت زناشویی ...  بیشتر