1. اثربخشی آموزش مثبت نگری در افزایش کیفیت زندگی با تأکید بر قرآن و آموزه‌های اسلامی

علی فرنام؛ محمد حمیدی

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 61-85

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4209

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مثبت­نگری بر افزایش کیفیت زندگی با تأکید بر قرآن و آموزه­‌های اسلامی در کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان بود. این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی همراه با گروه آزمایش و گواه بود. روش نمونه­گیری ابتدا کل جامعه آماری به تعداد 300 نفر پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی 36-sf را تکمیل کردند و ...  بیشتر