نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

2 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیأت علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با هویت فرهنگی جوانان منطقه 12 شهر تهران پرداخته است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش جوانان 29-15 ساله منطقه 12 شهر تهران در سال 1395 می‌باشند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده و تعداد 267 نفر از جوانان دختر و پسر مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته که بخش هویت فرهنگی آن از پرسشنامه هویت فرهنگی (عدلی پور و همکاران، 1393) با 49 سؤال بسته پاسخ و بخش شبکه‌های اجتماعی مجازی در سه بخش با 3 سؤال بسته پاسخ و مطابق با طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت استفاده‌شده است که روایی آن مورد بررسی و به تایید صاحبنظران رسیده و مقدار پایایی آن بعد از محاسبه به روش آلفای کرونباخ بالاتر از 76/0می‌باشد . برای تجزیه و تحلیل آماری از روش تحلیل رگرسیون و همچنین آزمون همبستگی تاو کندال استفاده‌شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین میزان استفاده جوانان منطقه 12 شهر تهران از شبکه‌های اجتماعی مجازی و هویت فرهنگی آن‌ها رابطه معناداری وجود دارد بدین شکل که در چهار مولفه مدت زمان حضور ، میزان استفاده ، میزان فعال بودن کاربر، و میزان واقعی تلقی نمودن محتوا در فضای شبکه های اجتماعی مجازی با وضعیت هویت فرهنگی جوانان رابطه معنا دار در جهت معکوس وجود دارد. یعنی هر چه این چهار مولفه افزایش پیدا می کند هویت فرهنگی بیشتر در مخاطره قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between use of Virtual social network with cultural identity (Tehran)

نویسندگان [English]

  • m v 2
  • d n 3

چکیده [English]

This study examines the impact of virtual social networks on cultural identity District 12 of Tehran's youth. The research method is descriptive and correlational. The study population are youth 29-15 years old District 12 of Tehran in 1395. Random sampling method available and of 267 cases of young girls and boys were determined. its reliability is 0.939. Descriptive and inferential statistical analysis was performed in two stages. virtual social networking space with the status of youth in cultural identity is a meaningful relationship in reverse. That is how these four components will increase further cultural identity are at stake.
This study examines the impact of virtual social networks on cultural identity District 12 of Tehran's youth. The research method is descriptive and correlational. The study population are youth 29-15 years old District 12 of Tehran in 1395. Random sampling method available and of 267 cases of young girls and boys were determined. its reliability is 0.939. Descriptive and inferential statistical analysis was performed in two stages. virtual social networking space with the status of youth in cultural identity is a meaningful relationship in reverse. That is how these four components will increase further cultural identity are at stake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Cultural Identity
  • Virtual Social Networks
  • Youth
احمدزاده کرمانی، روح الله (1390)، بازاندیشیدرفرهنگورسانه، تهران: چاپار.
اشرفی، اکبر(1386)، فرهنگ در اندیشه امام(ره)،تهران،مجله زمانه،شماره 58
جنکینز، ریچارد ، هویت اجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی(1381)، تهران، شیرازه.
جنکینر، ریچارد ،هویتاجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی(1391)، تهران: شیرازه.
حاجیانی، ابراهیم (1388)، جامعه‌شناسیهویتایرانی، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
حاجیانی، ابراهیم (1379)، تحلیل جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه، فصلنامه مطالعات ملی، سال 2، شماره 5، 193-228.
دلاور. علی.(1393). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: ویرایش.
دورکیم. امیل (1372)، قواعد و روش جامعه‌شناسی، ترجمه علی‌محمد کاردان، دانشگاه تهران.
رهبری. مهدی (1380)، بحران هویت فرهنگی در ایران معاصر، نامه پژوهش، سال ششم، شماره 22 و 23، 53-84.
ریتزر. جرج ، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، مترجم: محسن ثلاثی(1388)، تهران، علمی.
شبستان.خبرگزاری(1395)، حضور در شبکه های اجتماعی در ایران و جهان(بازدید در تاریخ 1/10/95)
فروزان،حامد؛ امینی ، حجت الله .(1392). آسیب شناسی سبک زندگی در برنامه های تلویزیون و راهکارهای ارتقای آن در ایران امروز. فرهنگ مشاوره و روان درمانی. 4 (13). 195-232.
صبوری خسروشاهی، حبیب؛ آذر گون، نسرین؛ (1392)، تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت اجتماعی (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی)، مطالعات رسانه‌ای، سال هشتم، شماره 21، 1-20.
عباسی قادی، مجتبی؛ خلیلی کاشانی، مرتضی (1390)،تأثیراینترنتبرهویتملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
عدلی پور، صمد (1391)، تحلیل جامعه‌شناختی پیامدهای شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی کاربران جوان شهر اصفهان پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات علوم و انسانی، دانشگاه اصفهان.
عدلی پور، صمد؛ قاسمی، وحید؛ میر محمد تبار، مسعود (1393)، تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت فرهنگی کاربران جوان شهر اصفهان، تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هفتم، شماره 1، 1-28.
عسکری بسطام، مرتضی؛ برجعلی، احمد؛ سهرابی، فرامرز .(1393). مقایسه سبک های هویت در سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعتیاد و افراد سالم در شهرستان خرم آباد، فرهنگ مشاوره و روان درمانی. 6 (22). 1-14.
قاسمی، وحید؛ عدلی پور، صمد؛ کیانپور، مسعود (1391)، تعامل در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان؛ مطالعه موردی فیس‌بوک و جوانان شهر اصفهان، دین و ارتباطات، سال نوزدهم، شماره 2 (پیاپی 42)، 5-36.
کرایب. یان ، نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس، مترجم: عباس مخبر(1388)، تهران، آگه.
مجتهد زاده، پیروز (1378)، ایران و ایرانی بودن در آستانه قرن 21، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 147-148، 4-25.
محمدپور، احمد؛ نقدی، اسد الله؛ نادرنژاد. بهزاد (1389)، تأثیر ماهواره‌بر هویت فرهنگی در کردستان ایران، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره 4، 131-156.
معمار، ثریا؛ عدلی پور، صمد؛ خاکسار، فائزه (1391)، شبکه‌های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تأکید بر بحران هویتی ایران)، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعاتو تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره اول، شماره 4، 155-176.
معینی علمداری، جهانگیر (1384)، هویت و مجاز: تأثیر هویت اینترنتی، فصلنامه مطالعاتملی، شماره 1، 107-124.
منتظر قائم، مهدی؛ منصوری، لیال (1379)، رسانه‌های جمعی و هویت، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، شماره 4
مهدی زاده، شراره؛ عنبرین، زینب (1388)، بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان، انجمنایرانیمطالعاتفرهنگیوارتباطات، شماره 1، 1-28.
هنوی ، وحید (1373)، هویت ایرانی از سامانیان تا قاجاریه، ایران نامه، سال 12، شماره 3، 473-478.
 
Appadurai, A. (1996), Modernity at Large, Minneapolis: University of Minnesota Press.
Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2007), “Social network sites: definition, history, and scholarship”, Journal of Computer-Mediated Communication, 131: 210-230.
Chung, C (2000). “A home on the web”, presentation of self on personal hompage; in D. Gaunlett (ed). Web. Studeis: rewiring media studies for the digital age; London: Amold
Hall, S. (1996), The Question of Cultural Identity, In S.Hall, D.Held and A. McGrew(eds) Modernity and its Future, Cambridge: Polity Press LTd.
Heise, D.R. (1998), conditions for empathic solidarity, in Patrick Doreian and Thomas Fararo, The problem of solidarity, Theories and models, Amsterdam, Gordon and Breach.
Laughey, D. (2007), Key themes in media theory, McGraw Hill Publication.
Long, J. & et al. (2007), “Impact of internet on adolescent self-identity development”, China media Research, 3(1).
Pempek, T. & et al. (2009), “College students' social networking experiences on Facebook”, Journal of Applied Developmental Psychology, 30: 227–238.
Tyler, T. (2012, “Social networking and Globalization”, Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(6): 32- 45.