میزان نقص ایگوی والدین کودکان اسکیزوفرون و عادی با استفاده از نمایه نقص ایگوی آزمون رورشاخ

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی میزان نقص ایگوی والدین کودکان اسکیزوفرن و مقایسه آن با میزان نقص ایگوی والدین کودکان عادی با استفاده از نمایه ی نقص ایگوی آزمون رورشاخ صورت گرفته است، روش: 10 نفر والدین (پدر یا مادر) کودکان اسکیزوفرن که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، با یکدیگر مقایسه شدند، پس از انتخاب آزمودنی ها، آزمون رورشاخ بر روی والدین دو گروه اجرا شد و پس از کدگذاری پروتکل شرکت کنندگان، نمایه ی نقص ایگو کدگذاری و نمره هر آزمودنی در این نمایه، محاسبه شد، نتایج با استفاده از آزمون t برای معناداری تفاوت میانگین های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت یافته ها: نتایج نشان داد که میزان نقص ایگوی والدین کودکان اسکیزوفرن در مقایسه با میزان نقص ایگوی والدین کودکان عادی به طور معناداری بیشتر است. نتیجه گیری با توجه به یافته این پژوهش چنین نیتجه گیری میشود که این والدین در عملکردهای مربوط به ایگو دارای نقص هستند، نقص ایگو موجب الگوی شناختی و رفتاری مخرب و ناکارآمد میشود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Level of Ego Impairment in Parents with Schizophrenic/Normal Children Using Rorschach Ego Impairment Index

نویسندگان [English]

  • seyedabufazel hoseininasab 1
  • ahmad borjali 2
چکیده [English]

The present research was conducted to investigate the level of ego impairment in parents with schizophrenic children and compare it with that of parents with normal children using Rorschach ego impairment index. Method: ten parents (father or mother) with schizophrenic children were selected using sampling methods, and were compared with ten parents of normal children who were similarly selected using sampling methods. Once the subjects were selected, Rorschach test was implemented on parents in both groups, and after the participants’ protocols were coded, the Rorschach ego impairment index, and the grade for each subject was calculated in the index. The results were analyzed using t-test for significance of the difference between independent means. Findings: findings indicate that the level of ego impairment in parents with schizophrenic children is significantly higher than that in parents with normal children. Results: findings suggest that parents suffer impairment in functions relating their ego. Ego impairment causes inefficient cognitive and behavioral pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • childhood-onset schizophrenia
  • ego impairment
  • ego impairment index
  • Rorschach test