مقایسه انسجام و انعطاف پذیری خانواده های دارای عضو بیمار مبتلا به ایدز با خانواده های جمعیت عمومی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه ساختار خانواده بیماران جوان مبتلا به ایدز و مقایسه آن با خانواده های سالم طراحی و اجرا گردید. فرض اصلی پژوهش حاضر بررسی تفاوت معنادار بین انسجام و انعطاف پذیری خانواده بیماران مبتلا به ایدز و خانواده های سالم بود. همچنین فرض تفاوت معنادار بین انسجام و انعطاف پذیری گزارش شده توسط زنان و مردان مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 200 خانواده سالم و 200 خانواده دارای عضو بیمار مبتلا به ایدز به ترتیب با روش خوشه ای و در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه FACES-IV را تکمیل نمودند، معیار شرکت در پژوهش شامل همکاری حداقل 3 نفر از اعضای خانواده ( در خانواده های سالم) و شرکت حداقل 3 نفر از اعضای خانواده دارای بیمار مبتلا به ایدز ( اعضای سالم و عضو بیمار) بود. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد تفاوت معناداری بین انسجام و انعطاف پذیری خانواده های بیماران جوان مبتلا به ایدز و خانواده های سالم وجود دارد (P<0/001) همچنین بین زنام و مردان نیز از نظر میزان انسجام و انعطاف پذیری گزارش شده تفاوت معناداری وجود داشت (P<0/001) بحث و نتیجه گیری: در تبیین یافته های پژوهش حاضر میتوان به عوامل فردی و خانوادگی در برهم ریختن تعادل ساختاری خانواده های بیماران جوان مبتلا به ایدز اشاره کرد، عوامل فردی مثل باورها و نگرشهای فرد بیمار نسبت به بسیاری طرحواره های فرد بیمار در مورد بیماری و عوامل فردی مربوط به فرد بیمار، عوامل خانوادگی حول محور مراقبت از بیمار و نحوه نگرش خانواده نسبت به بیماری و واکنش خانواه های متغیر مثل داغ تنگ بیماری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Cohesion and Flexibility of Families with HIV/Aids Affected Members and Families in the General Population

نویسندگان [English]

  • jalil babapur 1
  • elnaz bahavarnia 2
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to compare the structure of families with AIDS patients and that of the healthy families. The two main hypotheses were to examine the significant difference between cohesion and flexibility of these families, and between reported cohesion and flexibility in males and females. Method: The sample included 200 healthy families and 200 of HIV/AIDS patient’s families that were selected using cluster and available sampling procedures respectively. Participants completed FACES-IV questionnaire. Inclusion criteria were participation of at least 3 members of family. Results: MANOVA revealed that there was significant difference between the structure of healthy families and those who have patients with HIV/AIDS. Also there was significant difference between reported cohesion and flexibility of male and female participants. Conclusion: there were both individual and familial factors that affect the structure of these two types of families, including the patient’s personal attitude towards the disease, the patient’s schematic concerning the disease, as well as the behavioral factors of the patient. The familial factors include the stigma concerning HIV/AIDS, the care and treatment by the family for the patient, and other reactions by the family towards factors such as stigma

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family structure
  • Cohesion
  • flexibility
  • patients with HIV/AIDS