اثربخشی آموزش گروهی مادران طلاق با رویکرد تلفیقی در شهر اصفهان بر سازگاری آنان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی مادران طلاق ( با رویکرد تلفیقی) در شهر اصفهان بر سازگاری آنان بود، این پژوهش به شیوه ی نیمه تجربی با طرح تحقیق پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه اجرا گردید. جامعه آماری شامل کلیه ی زنان مطلقه تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر اصفهان در سال 1389 بود، به منظور اجرای طرح پژوهشی، ابتدا از بین مراکز هشت گانه خدمات اجتماعی بهزیستی، یک مرکز به صورت تصادفی انتخاب و از بین زنان مطلقه خودسرپرست 20 نفر نمونه ی در دسترس و داوطلب انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند، پس از انجام نمونه گیری، یک جلسه پیش آزمون برای هر دو گروه آزمایشی و گواه تشکیل گردید که در طی آن از مادران درخواست شد تا به فرم جمعیت شناختی و پرسشنامه سازگاری پس از طلاق فیشر (FDAS) پاسخ دهند، پس از آن 8 جلسه آموزش(1 ساعت و نیم، دو بار در هفته) به شیوه ی رویکرد تلفیقی به مادران گروه آزمایشی آموزش داده شد، در پایان دوره ی آموزشی، پرسشنامه مذکور به عنوان پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس انجام پذیرفت، نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان دادکه آموزش گروهی مادران طلاق با رویکرد تلفیقی در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون بر سازگاری مادران و زیرمقیاسهای آن شامل (احساس خودارزشی، رها شدن، خشم نسبت به همسر قبلی، سوگ، صمیمیت اجتماعی، خودارزشی اجتماعی) به صورت معناداری اثرگذار بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Divorced Mothers’ Group Training with Integrative Approach on Their Adjustment in Isfahan

نویسندگان [English]

  • marjan sharif 1
  • fatemeh bahrami 2
چکیده [English]

The present study aims to investigate the impact of divorced mothers' group training with integrative approach on their adjustment in Isfahan. The study was a semi-experimental design with pretest, posttest and control group. The statistic population comprised divorced women who were covered by Isfahan Welfare Organization in 2010. First of all, one of the Welfare Centers was randomly selected from among eight centers. The sample was 20 divorced women who had volunteered to take place in training sessions. They were randomly placed into experimental and control groups. A pretest session was next held for the experimental and control groups, in which mothers were asked to answer the demographic form and the questionnaire of Fisher's Divorce Adjustment Scale (FDAS). In the mothers' group 8 sessions were held (1/5 hours two times a week) with an integrative approach. Both experimental and control groups filled out the questionnaires as posttest after the training sessions. Data was analyzed using covariance analysis. The results indicated that divorced mothers' group training with an integrative approach had a significant impact on mothers’ adjustment and its subscales (feeling of self-worth, disentanglement, anger, grief, social trust, and social self-worth)

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce
  • divorced mothers
  • divorce adjustment
  • group training with integrative approach