تعیین میزان شیوع اختلاف اضطراب منتشر در میان دانش آموزان پایه پنجم و بررسی اثربخشی دو روش خودگویی برونی و درونی در کاهش آن

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه زنجان

2 دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

اختلال اضطراب منتشر از اختلالات مهم در میان کودکان و نوجوانان است، این پژوهش یا هدف تعیین میزان شیوع اختلاف اضطراب منتشر در میان دانش آموزان پایه پنجم و همچنین بررسی اثربخشی دو روش خودگویی برونی و درونی در کاهش آن انجام شد، لذا برای بررسی میزان شیوع آن در میان دانش آموزان پایه پنجم 200 نفر (1000 دختر و 1000 پسر) از این دانش آموزان انتخاب شدند و به آزمون خودسنجی سرند اضطراب کودکان (SCARED) و اختلالات هیجانی مرتبط با آن پاسخ دادند، نتایج نشان داد که شیوع این اختلال در میان دختران 08/11 و در میان پسران 4/9 درصد است و میان دو جنس از نظر شیوع تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0/04) به منظور بررسی اثربخشی دو روش خودگویی درونی و برونی در کاهش این اختلال تعداد 96 نفر از آزمودنی های دارای اختلال اضطراب منتشر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و در سه گروه خودگویی برونی، درونی و گروه گواه قرار داده شدند، سپس با استفاده از درو روش خودگویی درونی و برونی هر کدام هشت جلسه و در هر جلسه به مدت یک ساعت آموزش دیدند. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون ترکی و تحلیل واریانس دو عاملی استفاده شد. نتایج نشان داد که روش خودگویی بیرونی به طور معنی دار بیشتر از روش خودگویی درونی در کاهش اضطراب موثر است، (P<0/05) و در هر دو روش در مقایسه با گروه گواه اثربخشی بهتری داشتند، (P<0/05) در میان دو جنس و اثر متقابل گروه ها و جنسیت تفاوت معنی داری به دست نیامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of rate of prevalence of generalized anxiety disorder among fifth grade students and the effectiveness of two methods includes external and internal selftalk on reduce of anxiety

نویسندگان [English]

  • loghman ebrahimi 1
  • abuzar dehdari 2
چکیده [English]

Generalized anxiety disorder is importance Disorder in children and adolescents. this study, was aimed to determine the prevalence of Miran anxiety differences among fifth grade students and the effectiveness of methods include internal and external selftalk on reduce of it. so for studing rate of prevalence of anxiety among students of fifth grade 2000 students (include 1000 boys &1000 girls) were selected and answered to test based on self assessment (SCARED) and emotional disorder. Results showed that the prevalence among girls % 11/08 and the boys %9/4 and there is no significant difference between the sexes in the prevalence (p <0/04).Among a total of students with generalized anxiety disorder, 96 students were randomly selected as a sample group (based on the methodology of this survey). They were placed in three groups. Then, using both its internal and external accountability eight sessions, each taught for one hour per session. The hypothesis of the study was to analyze the t-test, one-way analysis of Aryans, two-factor analysis of variance and Tukey's test were used. Results showed that external-telling was significantly more than internal-telling technique is effective in reducing anxiety (P <0/05). And both were more effective than the control group (P <0/05). in the among sex and gender groups, and Interaction Groups significant differences were not found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generalized anxiety disorder
  • external selftalk
  • internal selftalk