بررسی اثربخشی روشهای آرام سازی و انحراف توجه، برای کاهش و کنترل درد کودکان بستریی در بیمارستان عمومی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد محقق اردبیلی

2 دانشجوی دانشگاه ازاد محقق اردبیلی

چکیده

درد از عمومی ترین فشار روانی است که انسان و به خصوص کودکان با آن مواجه اند و برای کنترل آن از روشهای دارویی و غیردارویی استفاده میشود، هدف پژوهش حاضر بررسی دو روش غیردارویی آرامسازی و انحراف توجه در کنترل درد کودکان بستری در بیمارستان عمومی است، به این منظور 51 کودک بستری در بیمارستان از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت همتاسازی شده و در سه گروه مساوی آرامسازی، انحراف توجه و گروه کنترل جایگزین شدند، نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد، دو گروه آزمایشی در ادارک درد کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل در مقیاس عددی درد نشان داده و روش آرامسازی موثرتر از روش انحراف توجه می باشد، نتایج حاکی است دو روش انحراف توجه و آرامسازی میتواند به عنوان دو روش غیردارویی در کنار سایر روشهای کنترل درد کودکان به کار گرفته شود و موجبات سازی هر چه بیشتر کودکان با درد را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Effect of Employing Relaxation and Attention Deviation Methods on Alleviating Pain in Children Hospitalized in State Hospitals

نویسندگان [English]

  • hosein ghamarigivi 1
  • seyedjalalodin sharei 2
چکیده [English]

Pain is the most common type of stress encountered by humans, especially children. Medications and non-pharmaceutical techniques are used to control pain. The present study aims at examining two non- pharmaceutical methods of pain control, namely relaxation and attention deviation in children admitted to state hospitals. To this end, 51 hospitalized children are selected via convenience sampling method, and once homogenized; they are placed in three equal groups: relaxation, attention deviation and control group. The results of analysis of single- variable covariance show that perception of pain decreases in the two experimental groups compared to the control group, and that relaxation is more effective than the attention deviation method. It can be concluded that two methods of attention deviation and relaxation can be used as non- pharmacological methods along with other methods of pain control in children and cause them to get along with their pain more easily.

کلیدواژه‌ها [English]

  • relaxation
  • attention deviation
  • pain control
  • children
  • hospitalized