مقایسه تاثیر تفکر انتقادی بر فرآیند تصمیم گیری در نخبگان علمی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی آموزش و پرورش

چکیده

هدف از پژوهش، مقایسه تفکر انتقادی بر فرآیند تصمیم گیری در نخبگان علمی و اجتماعی است و تصوراتی است که با حصول مهارت های فکری، امکان همگرایی بر نخبگان علمی و اجتماعی فراهم می آید، اگر چه در روند تاریخ ایران براساس نگرش ها و زمینه های اجتماعی و فرهنگی مختلف به تعارض های نخبگان دامن زده شده است، گسترش مهارت های تفکر انتقادی و تصمیم گیری به تعامل وتعاطی اندیشه ها در نخبگان منجر می شود و بر همین اساس تفکر انتقادی موقعیتی است که در آن مسائل از چند دیدگاه مورد بررسی قرار میگیرد و از طریق تبادل نظر برای، راه حل های مختلف پیدا میشود و همچنین توسعه یافتگی مهارت های تفکر تحقق پیدا خواهد کرد، روش این تحقیق از نوع علّی – مقایسه ای است و در آن، توانایی مهارت تفکر انتقادی بر فرآیند تصمیم گیری در نخبگان علمی- اجتماعی مورد مقایسه قرار گرفته است، توانایی تفکر انتقادی که از قبل ایجاد شده است، به صورت شبیه سازی توانایی تفکر تحلیلی، تفکر استنباطی و تفکر ارزشیابی بر فرآیند تصمیم گیری گروهی، راهبردی و تعارض های اجتماعی مورد اندازه گیری قرار گرفت، در این پژوهش، نمونه تحقیق نخبگان علمی، اجتماعی به صورت نمونه گیری هدفدار و خوشه ای در سطح کشور ، در دو گروه و هر گروه 110نفر انتخاب شد، در این پژوهش از آزمون مهارت های تصمیم گیری محقق ساخته و تفکر انتقادی کالیفرنیا استفاده شد، تجزیه و تحلیل آماری داده ها و انتقال آنها به برنامه SPSS با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی آزمون t ، ضریب همبستگی، تحلیل سه عاملی و رگرسیون گام به گام محاسبه شده است، یافته های تحقیق نشان داد که تفکر انتقادی و تصمیم گیری در نخبگان علمی بیشتر از نخبگان اجتماعی بوده و تاثیر تفکر انتقادی بر فرآیند تصمیم گیری در نخبگان علمی معنادار می باشد، معادله رگرسیون نشان داد که تفکر استنباطی 11 درصد فرآیند تصمیم گیری را تبیین میکند، در جمع بندی کلی میتوان گفت که فرآیند تعارض بین نخبگان، چند وجهی است و در واقع این تعارض هم واکنشی به وضع موجود و هم عاملی برای تغییر است بنابراین به نظر می رسد که راه جلوگیری از تعارض، برنامه ریزی درازمدت و سوق به همگرایی ملی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Critical Thinking on the Decision-Making Process in Scientific and Social Elites

نویسنده [English]

  • zahra shabani
چکیده [English]

This research is aimed at comparing the effect of critical thinking on the decision-making process in scientific and social elites. In this causal- comparative study, the sample was selected via cluster and purposive sampling. The ability of critical thinking, which has previously been created, is measured by stimulating analytical, inferential, and evaluative thinking skills during the group and strategic decision-making process and social conflicts. The major findings of this study indicate that critical thinking and decision making skills were more in scientific elite than social ones, and the effect of critical thinking on the decision-making process in scientific elites is significant. Also, the inferential thinking explains 11% of the decision-making process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis
  • inference
  • Evaluation
  • Critical Thinking
  • Decision making