بررسی تأثیر روان درمانگری تحلیلی کوتاه مدت با رویکرد روان شناسی خویشتن در تغییر سبک دلبستگی دانشجویانی با سبک دلبستگی ناایمن

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر روان درمانگری تحلیلی کوتاه مدت با رویکرد روان شناسی خویشتن در تغییر سبک دلبستگی دانشجویانی با سبک دلبستگی ناایمن بود، آزمودنی های این پژوهش 20 نفر از دانشجویانی با سبک دلبستگی ناایمن از بین دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل بودند که به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه نمودند، 10 نفر از این دانشجویان تشخیص سبک دلبستگی دوسوگرا و 10 نفر سبک دلبستگی اجتنابی دریافت کرده بودند، به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شبور استفاده شد، دانشجویان نمونه پژوهش قبل و بعد از مداخله آزمایشی (روان درمانگری تحلیلی کوتاه مدت) این پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. داده های به دست آمده با آزمون آماری t وابسته نشان دادکه روش درمانگری تحلیلی کوتاه مدت در افزایش سبک دلبستگی ایمن و کاهش سبک اجتنابی تأثیر معنادار در حد P<0/01 داشته است اما سبک دوسوگرا تغییر معناداری نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Effect of Short-Term Psychoanalytic Psychotherapy with Self-Psychology Approach on Change of Attachment Style in Students with Insecure Attachment

نویسندگان [English]

  • shima haidari 1
  • abasali alahyari 2
چکیده [English]

This study examines the effect of short-term psychoanalytic psychotherapy with self-psychology approach on change of attachment style in students with insecure attachment.20 students recognized as having insecure attachment are selected as the sample for this research. 10 students are categorized under the ambivalent attachment and ten others under the avoidant attachment groups. These students filled the Hazan & Shaver attachment style questionnaire. Both groups had received therapy (12 sessions, once every week and individually). Finally the data were analyzed using the dependent T tests, and results show that the said type of therapy can affect the attachment style. It can be concluded that short- term psychoanalytic psychotherapy increases secure and decreases avoidant attachment style scores. However, no significant change is seen in the ambivalence attachment style scores

کلیدواژه‌ها [English]

  • short-term psychoanalytic psychotherapy with self- psychology approach
  • attachment styles