تأثیر روان نمایشگری بر ویژگی های روانی جانبازان اسکیزوفرنیای مزمن

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه تربیت معلم

چکیده

هدف : یکی از مداخله های گروهی در توان بخشی روانی، روان نمایشگری است، هدف این پژوهش بررسی تاثیر روان نمایشگری بر ویژگی های روانی جانبازان اسکیزوفرنیای مزمن بود، روش: این پژوهش جزء طرح های آزمایشی طبقه بندی می شود و به شیوه پیش آزمون- پس آزمون 38 جانباز مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن بستری در بیمارستان روانپزشکی سعادت آباد با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به کمک مقیاس روانپزشکی (BPRS) ارزیابی شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند، آزمون SCL-90R از بیماران گرفته شد، سپس جلسات گروه درمانی روان نمایشگری به مدت 1 ماه بر روی گروه آزمایش اجرا گردید و پس از اتمام جلسات دوباره برای گروه ها آزمون SCL-90R گرفته شد، برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده گردید، یافته ها:تجزیه و تحلیل آماری نشان دادکه در 8 بعد SCL-90R شامل بعد شکایت جسمانی، وسواس بی اختیاری، حساسیت در روابط بین فردی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، هراس، افکار پارانوئید اختلاف معنادا بین دو گروه آزمایشی و کنترل وجود دارد و وضعیت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن پس از مداخله روان نمایشگری در پس آزمون بهتر از پیش آزمون می باشد، اما در بعد روان گستگی بین دو گروه آزمایش و کنترل پس از مداخله روان نمایشگری تفاوتی مشاهده نشد، نتیجه گیری: روان نمایشگری به عنوان یک مداخله توانبخشی میتواند بهبود وضعیت روانی جانبازان مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن را به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Psychodrama Therapy on Psychopathological Status of Veterans with Chronic Schizophrenia

نویسندگان [English]

  • shahnaz mohamadi
  • alireza mahmoodnia
چکیده [English]

One of the group psychological rehabilitation methods is psychodrama therapy. The purpose of this study was to investigate the effect of psychodrama therapy on psychopathological status of veterans with chronic schizophrenia. The study was a experimental design applying pretest-posttest methods. 38 veterans with chronic schizophrenia hospitalized in Sa’adat-Abad mental hospital were selected by purposive sampling, were evaluated using The Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), and were randomly divided into two different groups of test and control. They were taken the SCL-90R test. Then, group psychodrama therapy sessions were held for the test group for 1 month. After the sessions ended, both groups were given SCL-90R test again for both groups. Analysis of covariance was used to analyze the data. The statistical analysis demonstrated that there was a significant difference between the two groups in 8 dimensions out of total 9 Scl-90R dimensions, including physical complaint, autogenous obsession, interpersonal sensitivity, depression, anxiety, hostility, phobia, and paranoid ideation. After psychodrama therapy, the results of the post-test showed that the state of veterans with chronic schizophrenia was better than that of the pre-test. However, there was no significant difference between two groups in the psychoticism dimensions. Psychodrama therapy, as a non-physical way of rehabilitation, can promote mental health of veterans with chronic schizophrenia

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychodrama Therapy
  • Psychological Characteristics
  • Chronic Schizophrenia