نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه شاهد

چکیده

هدف مطالعه حاضر، تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن در کاهش نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی بوده است، بدین منظور، 12 آزمودنی مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی براساس « پرسشنامه هراس اجتماعی» (SPIN) و « مصاحبه بالینی ساختار یافته براساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی » (SCID-IV) انتخاب شدند، 6 نفر از مبتلایان یاد شده به طور تصادفی در گروه آزمایش و 6 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند، گروه آزمایش براساس الگوی هافمن تحت درمان قرار گرفت و گروه کنترل در انتظار ماند، همچنین وارسی ها نشان داد که دو گروه از لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی همتا بودند، آزمودنی ها قبل از شروع و بعد از اتمام و یک ماه و نیم بعد از اتمام مداخله/ انتظار، علاوه بر مقیاس هراس اجتماعی (SPIN)، مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتز (LSAS-SR) و فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (BFNE) را تکمیل نمودند، نتایج تحلیل ها نشان میدهد که تاثیر متغیر مستقل (درمان شناختی – رفتاری براساس الگوی هافمن) در اندازه گیری های مکرر بر متغیر وابسته (BFNE,LSAS-SR, SPIN) معنادار است، در مجموع، نتایج پژوهش حاضر بیانگر اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن (2007) بر کاهش مولفه های مختلف اختلال اضطراب اجتماعی است، طوری که این اثربخشی در فاصله پس آزمون تا پیگیری نیز حفظ شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examination of Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy Based on Hofmann’s Model for Decreasing Symptoms of Social Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • mahdiye atrifard 1
  • mohamadreza shoaeri 2

چکیده [English]

The present study aims to determine the efficacy of Cognitive Behavioral Therapy based on Hofmann’s model for decreasing symptoms of social anxiety disorder. 12 subjects with social anxiety disorder were selected using Social Phobia Inventory (SPIN) and Structured Clinical Interview for Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders (SCID-IV). 6 subjects were randomly selected to be included in the test group and 6 subjects were included in the control group. The test group received CBT based on Hofmann’s model and the control group waited. Examinations showed that the 2 groups matched demographically. Subjects completed the Social Phobia Inventory (SPIN), the Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS-SR), and The Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNE) questionnaires before, immediately after and 1.5 months after the end of treatment/ waiting. The results of analyses indicated that the independent variable (CBT based on Hofmann’s model) had a significant effect on the dependent variable (SPIN, LSAS-SR, BFNE) in repeated measurements (pre-test, post-test and follow up). Generally, the results were indicative of the efficacy of Cognitive Behavioral Therapy based on Hofmann’s model (2007) for decreasing different components of social anxiety disorder; as the efficacy was maintained from post-test to follow-up stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Anxiety Disorder
  • Cognitive behavioral therapy
  • Hofmann’s model