مقایسه اثر بخشی برنامه مداخله مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر و گروه درمانی آدلری در ارتقای تاب آوری افراد وابسته به مواد

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه پیام نور البرز

چکیده

مرور مطالعات و مقالات اخیر بیانگر آن است که بخش عمده ای از این پژوهش ها به آزمون ماهیت و درمان اختلالات مختلف پرداخته اند. جنبش پست مدرن رویکردهای جایگزینی را در حوزه درمان و آموزش برای کمک رسانی موجب شده و پارادایم از کاهش گرایی و رویکرد مشکل محور به طرف پرورش توانمندی های فردی و بین فردی که قادر به کمک به افراد جهت انسجام مجدد پس از از هم گسیختگی هستند یکی از این رویکردها است. جمعیت هدف عبارت از تمامی معتادان داوطلب درمان در مراکز تهران که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای، گروه های مورد نظر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل جای داده شدند. هر یک از گروه ها 15 نفر بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که روان درمانی آدلری و روان درمانی مثبت در ارتقای تاب آوری افراد وابسته به مواد موثر بوده است. به عبارت دیگر مطابق فرضیه ها مداخلات ادلری و مثبت در ارتقای تاب آوری اثر بخش عمل نموده ولی گروه کنترل تغییر مثبتی را نشان نداده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the Effectiveness of positive psychotherapy and Adlerian group therapy Intervention Program for Promotion of Resiliency in Drug Dependents

نویسنده [English]

  • ezatollah kord mirza nikuzadeh
چکیده [English]

A review of recent articles and studies reveals that most of these researches focus on examining the nature and cure of varied disorders. The postmodern movement creates alternative approaches in the field of therapy and education with new directions for help. The paradigm shift from a reductionistic, problem-oriented approach toward nurturing strengths. Resiliency and resilience with aim of explaining personal and interpersonal abilities which can help the individuals to gain solidarity after disintegration, is one of these approaches. The target population consisted of all volunteer addicts in treatment centers of Tehran which were assigned by random cluster sampling into two experimental (Adlerian therapy and positive psychotherapy) and one control group. Each group contained 15 individuals. The result of this research showed that positive psychotherapy and Adlerian group therapy are effective in promotion of resiliency in drug dependents .According to hypotheses of this study, interventions based on positive psychotherapy and Adlerian group therapy promotes their resiliency but there was no sign of positive improvement in control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resiliency
  • positive psychotherapy
  • positive psychology
  • Adlerian group therapy